Novoapostloska tsarkva Bulgaria

Вероизповедание

Обобщение на новоапостолската вяра има в десетте символа на вярата, чието съдържание е свързано с вяра в Бог, Неговия Син, Святия Дух, действието на апостолите в днешно време, необходимостта от тайнствата и идването отново на Христос, както и отношението на новоапостолските християни към светските власти.

Десетте символа на вярата като новоапостолско вероизповедание са:

 • 1. символ на вярата:
  Аз вярвам в Бога Отец, Всемогъщия, Творец на небето и на земята.
 • 2. символ на вярата:
  Аз вярвам в Исус Христос, Божия единороден Син, нашия Господ, Който е заченат от Святия Дух и роден от Дева Мария, измъчван от Пилат Понтийски, разпънат, починал, погребан, влязъл в царството на починалите, възкръснал на третия ден от мъртвите, възнесъл се в небесата; Той седи от дясната страна на Бог, всемогъщия Отец, от там Той ще дойде отново.
 • 3. символ на вярата:
  Аз вярвам в Святия Дух, в едната, свята, всеобща и Апостолическа Църква, в общността на  светите, опрощението на греховете, възкресението на мъртвите и вечния живот.
 • 4. символ на вярата:
  Аз вярвам, че Господ Исус управлява Своята църква и затова е изпратил и изпраща Своите апостоли до Неговото идване отново на земята с поръчението да поучават, да опрощават грехове в Негово име и да кръщават с вода и Свети Дух.
 • 5. символ на вярата:
  Аз вярвам, че избраните от Бог за сан могат да бъдат поставени в него само от апостолите и че за тяхното служене от апостолския сан произлиза пълномощието, благославянето и осветяването.
 • 6. символ на вярата:
  Аз вярвам, че Светото Кръщение с вода е първата крачка към обновяването на човека в Святия Дух и че по този начин кръщаваният бива приет в общността на тези, които вярват в Исус Христос и Го признават за свой Господ.
 • 7. символ на вярата:
  Аз вярвам, че Светото Причастие е въведено лично от Господ като спомен за веднъж направената, вечно валидна жертва, за горчивите страдания и смъртта на Христос. Достойното вкусване на Светото Причастие ни гарантира общение с Исус Христос, нашия Господ. То се извършва с безквасен хляб и вино; те трябва да бъдат осветени и дарени от упълномощен от апостола сановник.
 • 8. символ на вярата:
  Аз вярвам, че кръстените с вода трябва да получат даровете на Святия Дух от апостол, за да придобият Божията синовност и предпоставките за първородство.
 • 9. символ на вярата:
  Аз вярвам, че Господ Исус със сигурност ще дойде отново, така както се възнесе към небето и ще вземе първите от мъртвите и живите, които се надяват на Неговото идване и са били подготвени; че Той след сватбата в небето ще се върне отново на земята, ще изгради Своето царство  и те с Него ще управляват като Царско свещеничество. След края на мирното царство Той ще проведе последния съд. След това Бог ще създаде едно ново небе и една нова земя и ще живее при Своя народ.
 • 10. символ на вярата:
  Аз вярвам, че съм задължен да се подчинявам на светските власти, доколкото това не е в разрез с Божиите закони.

 

anxietytreatmethods.com/ativan